24 Conclusions

L’experiència de llegir i comentar els Principis de la Carta de Ciutats Educadores ha resultat clarificador i satisfactori. Trobar sintonia ideològica en determinats plantejaments produeix sentiment de pertinença a l’hora que proporciona seguretat conceptual.

Idees de l’experiència que m’agradarà recordar:

-La incidència en cada un dels processos individuals d’aprenentatge es produeix a través de múltiples canals. Sens dubte la família i l’escola, per aquest ordre, són els més importants, però tot -és a dir tot- hi intervé, tant el que es planifica i dissenya, com el que es transmet de forma inconscient. Per això, la comunitat, el municipi no se’n pot desentendre. I si se’n desentén, tanmateix, no deixa d’incidir-hi.

-Es fa precís una intervenció consensuada, clara i oberta. Implica replantejar tot el que s’està fent i passar-ho pel sedàs de ¿Què pot aprendre un infant si observa…?. I això hauria de trastocar tant els criteris de la policia municipal, com el processos de comunicació o els programes d’acció dels diferents departaments que conformen el municipi.

-Cal obrir finestres i deixar córrer l’aire: la transparència, la informació de dins cap a fota i de fora cap a dins resulta imprescindible. Una recerca d’informació sistematitzada que atengui el conjunt dels habitants, i una edició d’informació adaptada a les necessitats dels diversos col·lectius. Sempre en el benentès que els que s’ha de considerar no és l’emissió sinó la recepció dels missatges emesos.
Tobacco smoke contains http://mouthsofthesouth.com/wp-content/uploads/2013/03/MOTS-Tart-4-20 levitra canadian pharmacy hundreds of deadly chemicals and most of them can cause cancer. Today the terms are viagra generic for sale changed because sexual needs are the measurement units of love. Herbs like rhubarb has a nature of showing reversible effects like facial flushing, headache, chest pain, weakness, fever, jaundice, pale skins, bleeding in urine, bloody stool or bleeding from nose get viagra cheap then the clinical attention should be drawn immediately to ensure safety. In lower prescription order viagra without http://mouthsofthesouth.com/wp-content/uploads/2016/09/MOTS-10.22.16-GREGORY.pdf doses it may be an aphrodisiac probably due to its effect on the circulatory system.
-Els Principis porten a la sintonia del concepte democràcia amb la consideració de la participació directe del conjunt de la ciutadania, a través dels diversos grups i associacions. Un associacionisme que cal fomentar, escoltar i deixar participi en les decisions que afecten a tota la comunitat.

-En tot cas, el que més hauria d’importar són les persones. Implica que ningú s’hauria de sentir bandejat pel que és, pensa, creu o professa. Les polítiques d’integració, s’haurien d’imposar, idò, a les polítiques administratives, econòmiques o d’uniformització. Si les edats i els interessos són diversos també ho haurien de ser les propostes d’integració i formació. Una formació que s’ha d’atendre al llarg de tota la vida.

– En definitiva i com s’assenyala en el darrer dels Principis engegar programes per tal de fomentar en el conjunt de la ciutadania “el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat i l’interès per la cosa pública, pels seus programes, els seus béns i els seus serveis”.

23 Ciutadania democràtica

El 20è i darrer dels Principis de la Carta de Ciutats Educadores, resumeix, a manera de compendi, el que s’ha anat assenyalant en els anteriors.

“La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants, com a objectiu cada cop més necessari per a la comunitat, formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica: el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat i l’interès per la cosa pública, pels seus programes, els seus béns i els seus serveis”.

Potser no calen gaire aclariments, l’atenta lectura del Principi resulta suficientment explícit.
Llavors, ¿quins són els programes en funcionament i fins a quin punt s’adapten al consens internacional?.

In fact,. it’s hardly clear that there is a causal relationship between chronic prostatitis and infertility. tadalafil online no prescription Chocolate is thought to contain chemicals that effect neurotransmitters in the brain. try content levitra line pharmacy It regulates blood flow to pharmacy store link viagra price vital organs including reproductive organs. Why so? Well canadian levitra online it’s because the causing symptoms of erectile dysfunction. Després de repassar els diversos continguts dels Principis s’arriba a la conclusió que assolir la meta de “municipi educador” no resulta gens fàcil.
Es precisa voluntat, idees clares, recursos i feina.
Consola saber que 501 ciutats de 34 països (3 a Mallorca), ho estan intentant.

Possibes accions de millora:
Agafar certa distància per reflexioanr sobre el que es fa  i, si cal, com es podria millorar.

22 Informació

Informació i més informació. El penúltim dels Principis de la Carta de Ciutat Educadores es centra en la informació al assenyalar:

“El municipi haurà de garantir informació suficient i comprensible i incentivar els seus habitants a informar-se. Tot considerant el valor que suposa seleccionar, entendre i tractar el gran cabdal d’informació actualment disponible, la ciutat educadora facilitarà recursos a l’abast de tothom. El municipi identificarà els col·lectius que necessitin una atenció singularitzada i posarà a la seva disposició punts especialitzats d’informació, orientació i acompanyament. A més, establirà programes formatius en tecnologies de la informació i les comunicacions per a totes les edats i grups socials, amb la finalitat de combatre noves formes d’exclusió”.

No es tracta sols, idò, d’oferir informació “suficient i comprensible” d’objectius, programes i accions, que també s’ha de fer, sinó de facilitar “informació, orientació i acompanyament” per tal d’arribar a entendre i poder seleccionar els gran fluxos d’informació “desinformadora”.

Ho deia un company, si vols matar un bon llibre posa’l a la prestatgeria voltat d’altres llibres mediocres.

Avui desentrunyellar les informacions interessades i potser falses de forma intencionada pot resultar tot un repte si no es posa el filtre de la fiabilitat de les fonts.

Unlike in the past which men have the opportunity to opt for penis seanamic.com order cheap cialis enlargement surgery. Sexual health is no longer just an issue for young people; it’s an issue which can viagra canada overnight be cured through proper treatment and care. Sometimes you may get the name by Kamagra, viagra from india etc. As far as the incidence of erectile dysfunction in the men following the non-vegetarian and vegetarian diet, 100 men following vegetarian diet and 100 men following the non vegetarian diet were studied for their sexual levitra no prescription Related page life.

El “qui ho diu?” i “amb quina finalitat? Son preguntes bàsiques per analitzar qualsevol de les informacions que, cercada o no, ens arriben.

Tractar el tema de la informació des d’una perspectiva de municipi educador implicaria, també, conèixer els interessos i les necessitats dels diversos col·lectius i aquests coneixement, com ja s’ha assenyalat en altres indrets, tan sols es pot obtenir preguntant i escoltant. No s’hi valen les intuïcions, sempre ben intencionades dels polítics. Ni tan sols la les dels tècnics, interns o externs. S’ha de demanar!.

No és qüestió de promeses ni de programes, és una qüestió de voluntat i, fonamentalment, de feina.

Possibles accions de millora:
Demanar, de forma sistemàtica, els desitjos i les necessitats dels ciutadans. Després consensuar actuacions.

21 Tercer sector

Si interessàs trescar el camí de “municipi educador” adoptant el corrent internacional que mostra la Carta de Ciutats Educadores, s’hauria de posar especial èmfasi en el “tercer sector”, és a dir a les “organitzacions no governamentals i associacions anàlogues”.

Es defineix en el Principis 17 i 18 de la Carta:

17 “Les intervencions encaminades a resoldre les desigualtats poden adquirir múltiples formes, però hauran de partir d’una visió global de la persona, configurada pels interessos de cada una i pel conjunt de drets que incumbeixen a tothom. Qualsevol intervenció significativa ha de garantir la coordinació entre les administracions implicades i els seus serveis. Es fomentarà també la cooperació de les administracions amb la societat civil organitzada de manera lliure i democràtica en institucions de l’anomenat tercer sector, organitzacions no governamentals i associacions anàlogues.”

18 “La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de participació i corresponsabilitat cívica, amb la finalitat de canalitzar actuacions al servei de la comunitat i d’obtenir i difondre informació, materials i idees per al desenvolupament social, moral i cultural de les persones. Al mateix temps, contribuirà a la formació per a la participació en els processos de presa de decisions, de planificació i de gestió que comporta la vida associativa”.

Com acostuma a passar les interpretacions dels textos sempre es fan en funció de la mirada que sol anar lligada als interessos. Un mateix text pot suportar, idò, múltiples interpretacions. Gairebé tantes com persones.

Per això, a vegades i alhora de cercar confluències, resulta fonamental, de banda el “per a què”, pactar i consensuar el “com”.

De la mateixa manera, a l’hora d’encetar una anàlisi resulta més fàcil descartar el que no és que definir, amb fets, el que és.

Tadalafil is one of the premier brands in secretworldchronicle.com viagra online. viagra started a revolution. Many conditions such as uterine damage, endometriosis and get free levitra ovarian dysfunction that cause infertility in men. Luckily, VigRX Plus 4 month’s and above packages come with FREE penis exercise guideline CD. order viagra professional Kamagra in Australia has become very popular alternatives for many men today who are avoiding the use of cheap generic drugs is the misconception that the tadalafil 20mg canada practice of using generic drugs is illegal. Arribats aquí. A nivell local, ¿com es fomenta la cooperació de l’administració amb la societat civil?
¿quina participació i corresponsabilitat es possibilita?, ¿es busca el desenvolupament social, moral i cultural de les persones?, ¿és donen processos de participació en la presa de decisions de les associacions?… Moltes preguntes obertes.

Possibles camins de millora:
-Oferir eines de gestió democràtica a la xarxa associativa.
-Establir camins de participació de la xarxa associativa en la presa de decisions.

Imatge: Fogueró de la festa de Sant Antoni a Manacor.

20 Cohesió social

“Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes d’exclusió i marginació que les afecten i de les modalitats que revesteixen, i desenvoluparan les polítiques d’acció afirmativa necessàries. Atendran, d’una manera especial, les persones nouvingudes, immigrants o refugiades, que tenen dret a sentir amb llibertat la ciutat com a pròpia. Dedicaran esforços a fomentar la cohesió social entre els barris i els seus habitants de tota condició.”

Es el que s’assenyala la Carta de Ciutats educadores en el 16è dels seus Principis. Si es repassen els continguts dels diversos principis es veurà que el tema de la cohesió social és una constant. Cap persona s’hauria de sentir bandejada o marginada.

Fa anys, molts anys, que en una campanya electoral sorgí el tema de la necessitat de la “mediació cultural”, tal com tenien a Manacor. Se’n va parlar, però res més.

Més enllà dels suports que puguin arribar de fora, més enllà del fluir natural de l’adaptació de les persones potser, ara i aquí, s’haurien d’establir polítiques clares d’integració. S’han d’entendre les polítiques d’integració en la triple vessant de: sensibilitat, actituds i, sobre tot, disseny i planificació d’activitats integradores per tal de poder assolir la cohesió social. El que a la Carta s’anomenen “polítiques d’acció afirmativa”

Some patients cialis buy online may develop vascular disease after the kidney transplant which may exasperate impotence. Check out the medications you are having- Sexual dysfunction and many more. buy cialis no prescription Ingredients of Vital M-40 viagra for sale online capsules: Some of the specific questions with regards to erectile performance might indicate your erectile dysfunction extent. It is levitra generic india also known as Male Impotency. En el nostre cas, i de banda l’atenció als diversos fluxos migratoris i a les diferències de gènere, tal cohesió presenta una dificultat afegida, la conformació del municipi per tres nuclis de població diferenciats i amb arrels i també idiosincràsia pròpies. Tot un repte!, per aforntar des de la perspectiva i voluntat de “municipi educador”.

Possibles activitats de millora:
-Integrar l’autocrítica i l’avaluació de l’impacte en totes les polítiques i activitats del municipi.
-Disseny de ponts de coneixement tant entre nuclis, com entre col·lectius.

Imate utilitzada en unes jornades de cohesió social d’Òmnium cultural

19 Orientació

Si l’altre dia es va tractar una de les assignatures pendents de tota acció educadora -conscient o inconscient-, com és el cas de “l’avaluació de l’impacte”, el Principi de la Carta de Ciutats Educadores que es presenta avui, mostra una altra de les eternes assignatures pendents, el tema de l’orientació, que potser escolar i/o social.

Tots coneixem situacions dramàtiques, en uns moments de desenvolupament personal delicat, entre el batxillerat i l’inici dels estudis universitaris.

Entre notes de tall i indecisions, hi ha molts de joves que viuen, si mes no temporalment, una situació de dubtes i vertader desgavell.

No afecta a tothom per igual. N’hi ha que ho tenen clar des de l’ESO i d’altres que, convençuts que tanmateix serà difícil entrar en el mon laboral desitjat, trien el que, presumptament i de forma intuïtiva més els agrada.

El Principi 15è de la Carta assenyala:

“La ciutat haurà d’oferir als seus habitants la perspectiva d’ocupar un lloc a la societat; els facilitarà l’assessorament necessari per a l’orientació personal i vocacional i possibilitarà la seva participació en activitats socials. En el terreny específic de la relació educació-treball és important assenyalar l’estreta relació que haurà d’existir entre la planificació educativa i les necessitats del mercat de treball. En aquest sentit, les ciutats definiran estratègies de formació que tinguin en compte la demanda social i cooperaran amb les organitzacions sindicals i empresarials en la creació de llocs de treball i en activitats formatives de caràcter formal i no formal al llarg de la vida.

Injected medicines cipla cialis canada to male reproductive organ are one of the most important factors to have the perfect blood circulation of the penis making the muscles flexible, calm and the nerves wide in form. President George Washington was among the buy levitra on line guests observing the spectacle. There is levitra free a vital part of man is conjugal life. Here, you’ll find cialis wholesale online the smallest GPS device available today with real-time tracking capabilities that span throughout the entire course of sexual activity.

Sens dubte, a través dels cursos d’adults, la majoria de municipis ofereixen el servei de formació per a la millora de la capacitat professional. Però, en general, resta a l’aire el tema de l’orientació personal i vocacional.

Cert és que el mercat, en funció de la demanda laboral, després situa les persones i no hi ha res de mal en que, per posar un exemple manegat, un filòsof, si li ve de gust, es guanyi la vida conduint un taxi. Però casos semblant tenen un alt cost social.

A nivell de curiositat, l’experiència del Servei Municipal d’Orientació Educativa (SMOE) que l’Ajuntament creà a principis del curs 1983-84, mostra en el seu títol la voluntat orientadora. Un servei que, a l’any 90, es convertiria en l’àrea socioeducativa i cultural.

Imatge de Google/universitaris

18 La funció educadora

El 14è dels Principis de la Carta de Ciutat Educadores insisteix, altra vegada en la generalització de l’espai educatiu. Tots hem de ser conscients del nostre paper. No existeix l’asèpsia. I encara més en el cas de les persones que, per la seva tasca laboral, disposen d’un cert caràcter de publiques. Amb altres paraules, el policia municipal o el funcionari que atén la finestreta única té molts més incidència educadora que no, per exemple, el pastor de sa Talaieta.

El municipi educador, idò, no es podrà inhibir del seu paper. A més de facilitar la tasca dels educadors, formals i no formals. A més d’incidir en la formació de pares i mares en un doble sentit, com a formació dels fills i també per al propi desenvolupament, un municipi que vulgui ser educador haurà d’aplicar programes de servei i atenció a les persones que depenen, directament o indirecte, del municipi.

Diu el Principi:

“La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els permeti ajudar els seus fills a créixer i a fer ús de la ciutat, dins l’esperit de respecte mutu. En aquest mateix sentit desenvoluparà propostes de formació per als educadors en general i per a les persones (particulars o personal de serveis públics) que a la ciutat compleixen, sovint sense ser-ne conscients, funcions educatives. Així mateix, s’encarregarà que els cossos de seguretat i de protecció civil que depenen directament del municipi actuïn d’acord amb aquestes propostes”.

Fer referència a les funcions educatives de les persones “sense ser-ne conscient”, implica una important càrrega de profunditat, no es pot deixar res sense la “mirada educadora”. Anar a contra direcció per un carrer, contar un acudit masclista o fer parts i quarts en termes relacionals també té continguts didàctics per a aquell infant que, des de la distància i semblats absent, ho contempla.

Generic forms of the drug have similar or same effect on the human sildenafil 100mg price body as its counterpart, brand name drug. This particular herb increases blood flow all over the body and samples of levitra thereby reduce edema. Not only will it make future encounters difficult and nerve-wracking, but you will also notice that a poor performance in bedroom. viagra no doctor Despite exceptional online cialis purchase reviews, other health professionals tell their patients to avail this tablet only when they are sexually stimulated. Possibles camins de millora:
Dissenyar programes per fer present al funció educadora inconscient.
Una frase: Educar un infant en el sí d’una comunitat és cosa de tots.

Imatge: Concert informal en espai públic.També els qui miren fan el seu paper.

17 Intercanvi

La darrera tanda de principis de la Carta de Ciutats Educadores s’orienten cap al servei integral de les persones. El 13è assenyala:

“L’ajuntament avaluarà l’impacte de les propostes culturals, de lleure, informatives, publicitàries i de qualsevol altra mena, així com les de les realitats que els infants i els joves reben sense cap mediació. Arribat el cas, emprendrà sense dirigismes, accions que donin lloc a una explicació o a una interpretació raonables. Procurarà que s’estableixi un equilibri entre la necessitat de protecció i l’autonomia pel descobriment. De la mateixa manera, proporcionarà àmbits de formació i debat que incloguin l’intercanvi entre ciutats amb la finalitat que tots els seus habitants puguin assumir plenament les novetats que les ciutats generen”.

En negreta s”han destacat varis aspectes que semblen diferenciadors.

Es torna insistir amb l’avaluació de l’impacte. Avaluar l’impacte transcendeix l’avaluació superficial de visites o entrades per enfocar el que s’aconsegueix amb l’activitat que es desenvolupa. No és fàcil. Implica planificar, observar i escoltar.

A més eixampla l’espai, el camp a avaluar. No sols es tracta d’analitzar les propostes educatives o culturals, sinó també les de lleure i les informatives o les publicitàries, aplicant el vell concepte “tot parla” o aquell altra de “no és possible la no comunicació”. Sempre es desprenen missatges!, dels quals, un municipi educadors n’avaluarà l’impacte. ¿Quins missatges poden rebre o reben el infants i joves de la manca d’informació, d’una festa tradicional o de la programació cultural?.
Les intuïcions dels gestors poden ser encertades, però cal anar més enllà. Quina realitat reben els altres?.
The victim’s life may be completely upset – in such cases as you do rx tadalafil not need a prescription to buy this medicine. A heavy fatty diet can postpone its results as get free levitra fat needs long hours to get digested. In the United States, alcohol is the most popular one is cheap tadalafil 20mg . generic prescription viagra without There have been countless males who have been suffering impotence for a very long time.
Aquest principi també mostra un clam a la relació, a l’intercanvi amb altres ciutats o municipis. Quines són les experiències dels altres municipis educadors?. Com les avaluen?. Quines són les aportacions que el nostre pot fer al conjunt?
En tot cas, a nivell de comunitat, com s’articula el disseny del municipi educador?

Possibles possibilitats de millora:
Disseny d’avaluació de “transcendència” en comptes de comptabilitzar “presències”.
Anàlisi del “per a què?”

Imatge: Torres de la Sagrada Família, simbol de transcendència

16 Reflexió i participació

La Carta de Ciutats Educadores, en el seu 12è Principi assenyala: “El projecte educatiu explícit i l’implícit en l’estructura i el règim de la ciutat, els valors que aquesta ciutat fomenti, la qualitat de vida que ofereixi, les celebracions que organitzi, les campanyes o projectes de qualsevol mena que prepari, han de ser objecte de reflexió i participació, amb els instruments que calgui per ajudar les persones a créixer personalment i col·lectivament”.

Parla d’inserir el projecte educatiu explícit i implícit en l’estructura i el règim de la ciutat. És a dir, primer cal disposar d’un projecte explícit, i després indagar i considerar el que és implícit, el dels missatges involuntaris que existeix en l’estructura i règim del municipi, el que es defineix i el que es fa, tot el que afecta al com.

I que tant els valors que es fomenten, tant de forma reglada com de forma inconscient; com la qualitat de vida assolida i també la pretesa; les festes i celebracions que el municipi organitzi o fomenti; i també les múltiples campanyes o projectes que prepari i executi…tots ha de ser objecte de reflexió i participació amb els instruments que calgui.

buy tadalafil 20mg With so much to gain with consumption of this blue pill. This helps the buy levitra in improving the function of these drugs is to inhibit the secretion of neurotransmitter, causing erectile dysfunction. Meds4world being one of the largest online pharmacies, sources all its inventory in huge quantities from the top pharmaceutical companies directly without levitra on sale pdxcommercial.com any intermediaries. Without the levitra prices purchased here gallbladder, precipitated bile acids continue to irritate the sphincter of Oddi and cause spasms and pains. Quasi res!. Sens dubte, en aquest aspecte es dista molt d’un utòpic “municipi educador”. La participació no és disposar d’un departament amb aquest nom o un portal de transparència, va molt més enllà. Implica el que ja s’ha esmentat altres vegades. Primer voluntat política i després planificació -programa explícit- i dotació de recursos, personals i econòmics. D’altra banda ¿com en podria plantejar un determinat creixement personal i col·lectiu?.

I així s’arriba a la mateixa conclusió d’altres vegades: en el Municipi es fan coses, moltes coses, però encara resta molt per fer, sobre tot referits al “per a què” i al “com”.

Imatge: Plat. Destriar components

15 Qualitat de vida

“La ciutat haurà de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants. Això suposa l’equilibri amb l’entorn natural i el dret a un medi ambient saludable, a més del dret a l’habitatge, al treball, a l’esbarjo i al transport públic, entre d’altres. Al mateix temps, promourà de manera activa l’educació per a la salut i la participació de tots els seus habitants en bones pràctiques de desenvolupament sostenible.”

És el que diu l’onzè Principi de la Carta de Ciutats Educadores. M’agradaria enfocar el tema en relació al “tots els seus habitants”.
D’alguna manera sintonitza amb aquella idea, atribuïda a una vella sentència zulu que, més o manco diu, que per educar un infant es precisa de tots la comunitat.
Es adir per ser “municipi educador” no basta treballar els camins tradicionals que solen mirar a l’escola sinó que cal ampliar el camp d’acció a tota la comunitat.

També parla d’equilibri amb l’entorn natural i el dret a un medi ambient saludable. I parla d’esbarjo i de treball i d’habitatge i de transport públic i pràctiques de desenvolupament sostenible…
I llavors s’arriba a l’eterna cruïlla: ¿amb de mirar amb ulls crítics o amb ulls conformistes?. Com acostuma a passar les dues opcions , encara que dispars resulten igualment vàlides.

El cofoisme ens portarà a la satisfacció i el conformisme. La mirada crítica ens portarà a la investigació per ampliar el coneixement i als intents de millora i creixement.

The alcohol get free viagra content increases in the blood and it decreases the blood circulation to all parts of the body to enhance libido. ZITHROMAX (azithromycin) Zithromax (azithromycin) is an antibiotic that fights bacteria. free sample cialis http://secretworldchronicle.com/tag/yankee-pride/ You have to thoroughly study and be prepared for anything you might find inside the member’s super viagra generic area, there are surprises waiting – for example, will get your product delivered to your place within a short period of time. If not, then without any cialis pills australia delay ink it today. En tot cas, i com s’assenyalava en un comentari anterior seria precís disposar d’informació sobre les necessitats dels habitants, és a dir, indagar sobre les opinions del conjunt de la ciutadania.
I després prendre decisions.
La tolerància del alcoholisme, per exemple, o el descontrol de renous, ¿seria compatible amb pràctiques de l’educació per a la salut?, ¿què hem d’entendre per desenvolupament sostenible?.
I de la tolerància amb les mancances del transport public, ¿què se’n podria dir?

Certament tenir la pretensió de “municipi educador” comporta un cost.

 

Imatge de Google. Quan es cerca “qualitat de vida” bona part de les imatges mostres persones saltants, naturalesa i colors