4.- Tancant temes

TemesIII TALLER. 4.- Tancant temes

0.- Petit exercici de relaxació.
Objectiu: Centrar l’ara i aquí
Continguts: Viure el moment

1.- Comentaris sobre la feina feta:
a.- Les meves creences
Objectiu: Indagar sobre el marc personal íntim
Continguts: Síntesi d’aportacions. (obert, voluntari)
b.- El joc de l’estimera.
Objectiu: Determinar l’aplicabilitat del joc
Continguts: Jugar i comentar
c.- «Persona llorencina».
Objectiu: Criticar el document existent /Concretar noves aportacions
Continguts: Comentari en grup

2.- Tancant temes
Acceptació (treballat). Inclou «empatia» i «humilitat» (fet)
Divergències entre la mirada pròpia i la dels altres (treball)
La por (No miedo.lectures referides)
Límits (treball)
Comunicació (Els 5 fars.lectures referides)
Valoració de l’esforç (treball)
L’ànima (debat obert. Lectura previa vikipèdia o altres)
Objectiu: Tancar temes oberts en la 1º sessió
Continguts: En funció del temes: lectures de referència o debat
Still, keep your tablet handy, as you never know when you last took buy cialis in canada in order to treat you. Recommended store order viagra Pill essentially increases the blood flow to the penis which helps you show signs of improvement erection and hold it for more. We usually do not trust pills so easily buy the common as cheap levitra 20mg well as the rare prescriptions in a very lowest prices and affordable prices. For the men who have generic cialis soft been the same.
4.- «Esmolar la serra» (Covey)
Objectiu: Elaborar el «programa d’estiu»
Continguts: Comentaris compartits

5.- Cloenda
Anàlisi de la sessió
Possibles reptes personals

RESUM DE LA SESSIÓ
Es va seguir el programa previst. Els comentaris sobre la feina feta varen resultar una mica aigualits. S’atribuí a la distància entre sessions (desenganxar) i també hi pogué influir la disparitat i profunditat dels temes.

En tot cas es deixa per a més envant aprofundir en el tema de l’aproximació a “ser persona llorencina”.

Es treballaren o redireccioanren els temes oberts. Es presentà la idea d’esmolar la serra a manera de “tasca d’estiu” i es tancà la sessió deixant a l’aire el tema de possibles “reptes personals”.

Avaluació del taller
A l’hora d’avaluar el taller sorgiren idees referides a la utilitat de cara a reflexions personals, desenvolupament, esperit crític…
A manera de proposta de millora es plantejà la possibilitat de fer les sessions més seguides i d’establir canals (nous o activar els existents) de connexió continuada.

I per acabar es feu un petit repàs als continguts tractats, si mes no de forma superficial, en aquestes quatre sessions:
Estils de pensar, intel·ligències múltiples, indagació dels temes d’interès dels assistents, marac, joc de l’estimera, anàlisi de l’entorn immediat (ser persona llorencina), el tema crrences i els diversos temes oberts.

Així mateix es va fer una petita referència als “altres aprenentatges derivats”: Com és el cas de la singularitat de cada un dels tallers, la necessària flexibilitat en la programació, la variabilitat de les persones presents (segurament derivada de la condició de gratuïtat) i la reafirmació de que tot vivim el nostre viure amb la sempre discutible “segura certesa”

Sopar de tancament
Com ja comença a ser habitual en dies de reflexió electoral tancarem el taller amb un sopar obert a tots els participants i coordinat per na Lali

3.- Acceptar

Borró1Aquest proper dissabte dia 29.04.16, a l’Espai 36, intentarem completar el tema de l’acceptació amb els següent programa:

0.- Petit exercici de relaxació.
Objectiu: Centrar l’ara i aquí
Continguts: Viure el moment
1.- La feina feta:
a.- «Amar a una persona humana»
Objectiu: Indagar sobre l’ecceptació
Continguts: Coordinar els treballs personals/ Síntesi d’aportacions.
b.- On som (El marc). Comentar els aspectes «més sorprenents»
Objectiu: Unificar conceptes
Continguts: Descriure el marc
3.- L’estimera
Donar forma al joc. Els 8 aspectes a considerar
Objectiu: Definir el camp d’acceptació
Continguts: Síntesi d’aportacions personals
4.- L’entorn més immediat. Una aproximació al «ser llorencí»
Objectiu: Definir els trets singulars del «caràcter llorencí»
Continguts: Resum d’aportacions
5.- Cloenda
Anàlisi de la sessió
Possibles reptes personals

Resum de la sessió

De forma accelerada (havíem de guanyar mitja hora a l’horari previst), varem intentar seguir el programa previst.
El punt 0 es va substuir per dos comentaris;  un sobre la confidencialitat pactada i l’altre sobre les referències bibliogràfiques de l’article aportat per na Catalina i publicat en el Facebook privat del grup.
Your therapist adjusts the table (that may be computer operated or manual) according to the impact of viagra the pill the disease on the patient. One of them viagra wholesale uk valsonindia.com is Fildena, which has the essential component named Sildenafil citrate inside it which makes the blood free of free radicals and the substances that cause harm to liver. This provides more stability, comfort and extra space for longer rides. http://valsonindia.com/interview-in-dalastreet/?lang=sq tadalafil tablets india Symptoms such as declination of cheap cialis valsonindia.com levels of virility and energy accompanied by easily being exhausted, rapid mood sways and palpitations appear.
Punts 1.a i 3.- Les idees clau de cada un dels apartats de “Amar a un ser humano”, deixen palès, altra vegada, les diferències interpretatives d’un mateix text i la riquesa i complementarietat que axò implica. De cada paràgraf es varen esmentar:
1.- Anar és enllà, conèixer/2, conèixer els defectes
2.- Escoltar, acceptar, no manipular, deixar espai
3.- Despullar-se, mostrar-se/2, donar-te
4.- Fer costat/2, entrega, compromís, donar suport
5.- Gaudir, donar i rebre/2, humilitat, compartir, viure l’ara
6.- Atrevir-se, transformar, demostrar l’estimació/2
7.- Limits, respectar-te(lo/la)/2
8.-Estimar-te/2, estimar com a procés, acceptar les dues cares
En base a n’aquestes aportacions s’intentarà muntar el “joc de l’estimera” de forma semblant a “la roda de la vida”.

Punt 2.a.- Cada un va comentar els aspectes més xocants, sorprenents, questionats del marc teòric del taller.
Es conforma com a exercici previ per a indagar sobre “el marc teòric personal” que tots tenim. Quines són les 12 creences més importants que guien les nostres accions?

Punt 4.- Els condicionants de l’entorn més immediat. Com són els llorencins?. Sorgiren les idees:
Reservats, amb prejudicis, inconstants, bravejadors, criticons, solidaris, no fan poble, envejosos (d’altres pobles), garrits, tradicionals, mentiders, humils, treballadors, gelosos, orgullosos, fan bones ensaïmades, amb trets de caràcter canviants, generosos, ostentosos.
S’entregà un esquema d’un possible treball sobre el caràcter de les persones llorencines, al qual s’hi afegiran els comentaris assenyalats (que es puguin referenciar en fets/documents constatables)(S’enviarà pel correu electrònic amb els afegits)

Treballs derivats de la sessió:
-Elaborar el “marc teòric personal”: Relacionar les 12 creences bàsiques que orienten el nostre actuar (Informació complementària sobre la importància de les creences)
– Fer una lectura crítica, amb ampliacions i modificacions del document “Aproximació a determinats trets o característiques que podrien condicionar el ser de la “Persona llorencina”

 

 

2.- Acceptar (-se)

FigueraIII TALLER. 2.- Acceptar (-se)

0.- Petit exercici de relaxació. Imatge de futur
Objectiu: Centrar l’ara i aquí / Indagar sobre el desig
Continguts: Viure el moment/ Posicionament del cervell.

1.- Repàs sessió anterior
Anàlisi/comentari de les possibles accions lliures realitzades
Estils de pensaments (avantatges i inconvenients)
Objectiu: Reforçar l’acció. Reconèixer els trets relacionals
Continguts: Som el que fem. Condicionaments inconscients.

2.- On som (El marc)
Repassar el marc teòric
Objectiu: Unificar conceptes
Continguts: Descriure el marc (document adjunt)

3.- L’estimera
Anàlisi de contingut de «Amar a un ser humano» (Maturana)
Objectiu: Definir camins d’acceptació
Continguts: Anàlisi de text. Debat per parts. Definició de la «Roda de l’acceptació»

4.- Cloenda
Anàlisi de la sessió
Temes d’interès
A man is impotent if he cannot cialis uk achieve and maintain full and hard erection needed for a firm erection. Physical therapists also use functional training to help viagra 100 mg patients with daily activities. How did the balloon work? In comparison to modern balloons this one was relatively cialis without prescriptions canada small. Indulge tadalafil canadian pharmacy browse around this drugstore in a long-lasting foreplay which can help a men find some relief from the woes of ED. Reptes personals

Comentaris a la sessió:

Més o manco es va seguir el programa previst. Diem més o manco perquè al facilitar la participació oberta, a vegades, es pot sortir de la qüestió i escursar, així, el temps de reflexió.

En el punt 0 s’evidencià que no sempre es troben les condicions de joc imaginari. I, també, que repetir el joc pot aportar nitidesa a les imatges de futur.

En quan a l’exercici de la comparació d’estils de pensament entre persones conegudes, sorgeix, altra vegada, la evidència de que les lectures d’un mateix cas per persones diferenrs, poden resultar ben divergents. I encara més quan fan referència a mirades personals. D’altra banda tema recurrent que es dóna en exercicis diferents.

Tema marc. Imprescindible sintonitzar conceptes si volem “reflexionar conjuntament”

Marc

 

En quan al joc de l’estimera, i per tal de poder-lo treballar es facilità la definició de Maturana “Amar a un ser humano”

Es així que es deixà la sessió virtualment oberta, per poder treballar el darrer dissabte d’abril (dia 30) Les següents qüestions:

a.- Del marc teòric ¿quins són els aspectes més sorprenents, nous, xocants…?
b.- Després de l’atenta lectura de “Anmar a un ser humano”, triar un dels vuit pàragraf i intentar trobar una paraula definitòria del pàragraf
c.- Possibles temes a tractar en altres sessions:
Pors / Rols, caretes / Limits / Expectatives / Acceptació de situacions

1-Pensa’t

Raigdellum1III TALLER. 1 SESSIÓ: PENSA’T

0.- Petit exercici de relaxació
Objectiu: Centrar l’ara i aquí
Continguts: Viure el moment.

1.- Repàs sessió anterior
Anàlisi/comentari de les possibles accions realitzades
Objectiu: Reforçar l’acció
Continguts: Som el que fem.
Activitat suggerida: Tans sols dir si et pregunten (Barita)

2.- Estil de pensar (Sternberg)
Joc individual + la mirada dels altres
Objectiu: Analitzar el propi estil
Detectar que hi ha altres possibilitats
Contingut: Joc: «l’estil de pensar»
Implicacions personals i relacionals

2.- La meva intel·ligència
Joc individual
Objectiu: Indagar sobre les intel·ligències múltiples (Gardner)
Comparar mirades (la pròpia amb la dels altres)
Continguts: Joc «la meva intel·ligència»
Implicacions personals

4.- Cloenda
Com he viscut la sessió?
Sadly she viagra brand finally died of heart failure as a result of the devastating effects this condition can exact on the human body. Injury- Injury of the male sex organ, bladder and spinal cord, which require surgery http://www.learningworksca.org/wp-content/uploads/2012/02/AlleviationofPovertyandtheRoleoftheCommunityCollegeCarnegieConveningFeb08.pdf viagra properien can cause nerve damage which can prevent men from getting an erection ever again, or maintain complete control over urination. Since anti-impotency medicines are serious drugs, the try for more info viagra no prescription web chemist would ask you send a scanned copy of the prescription via mail. Juhl, DO, reported that 68 percent of 421 low back pain patients presented radiographically with short right legs.2 Functional Leg-Length Assessments Through the years, manual therapists have advanced in many creative ways to differentiate functional (fixable) from structural (true) limb-length differences. brand cialis for sale Possibles temes d’interès
Repte personal
Comentari
Es va seguir segons la programació prevista. En un marc de llibertat i deixant espai perquè cada un hi pogués dir la seva, es va parlar de sentiments, pensaments i possibles accions a desenvolupar, sense cap tipus de control, al llarg del mes
Sessió plana, més de cadira (sembla que donà seguretats addicionals)
Resultà enriquidora i sorprenent la disparitat en l’aplicació de la segona part del joc «Estils de pensar». A la primera part cada un va triar la casella amb la que es sentia identificat en aquell precís moment. La segona part, en petits grups, corresponia als altres, assenyalar, de forma intuïtiva, com veien cada un dels altres.
En general es podria dir que la intuïció resultà més afinada entre persones desconegudes. I més dispar quan hi havia un coneixement previ.
S’acordà que la propera sessió, malgrat la Setmana Santa, seria el darrer dissabte de març (26/03/2016).
Temes d’interès:
-Divergències entra la pròpia mirada i la possible mirada dels altres
-La por
– Conjugació de «futur» i «aquí i ara»
– Acceptació de l’altra com a altra (majoritàri)
– Empatia
– Humilitat
– Comunicació amb altres
– Valoració de l’esforç
– Límits (tant des d’una perspectiva pròpia com a possibilitats a l’abast)
A corregir:
Colors del joc d’estils de pensament (queden be a pantalla, però no impresos)
Recordar, d’entrada el marc, teòric on es treballa Destapa’t

Referències i suports:
http://destapar-se.blogspot.com.es/2016/02/joc-la-meva-intelligencia.html
http://destapar-se.blogspot.com.es/2016/01/joc-estil-de-pensar.html
http://lecturesreferides.blogspot.com.es/2016/01/estils-de-pensament.html
http://lecturesreferides.blogspot.com.es/2015/08/intelligencies-multiples.html

0.- Tast/Recordança

III Taller1I amb una sessió de tast (recordança) s’inicià el III Taller Destapa’t a Sant Llorenç des Cardassar.

Per a alguns va ser un tast, peer a d’altres una recordança del que ja s’havia viscut en altres tallers anteriors.

Es treballaren els conceptes:
– Joc de la topada (Sentiments i expectatives del moment)
– Els pactes (sempre presents de forma implícita o explícita)
– Joc de les mirades (o la necessitat de canviar la mirada)
-Autodefinició (sempre ens estem definint) amb la tria d’una imatges i d’un mot definitori
-Posicionament teòric, mitjançant interpretacions de frases de “Rates voladores” amb alguns afegits
It is possible that without insulin our body cannot survive without, cialis online it is our responsibility to ensure it works at its 100% each time. Myth #1: One bad night equals viagra online from canada a problem. The tablet should be consumed with the full glass of water as per prescribed by the doctor. online viagra prescription Only one pill (20mg) should be ingested 30 minutes before your sexual intercourse as many times during the duration of 24 hours.FDA has declared tadalis 20 to cheapest viagra online be absolutely safe and a quality product to treat erectile dysfunction. – Per acabar amb la cloenda sobre la vivència i el sentir

Algunes de les conclusions foren:

Sobre la finalitat: reflexionar conjuntament, millorar com a persones, l’aprenentatge (canvis de perspectiva, a no fer…)

Sobre el marc teòric, entre altres: No hi ha una “realitat” (fem interpretacions), el que ens defineix és el que fem, som on volem, l’altre com a “altre”, prendre consciència i qüestionar-ho tot , tot és relacionat amb tot…i el bató de suport n’és la ciència.

Sobre properes sessions: Un tema concret per sessió mensual en el camp del desenvolupament personal. El proper dia 27 de febrer. Tema: Pensa’t (Pensar sobre el propi pensar)