22 Informació

Informació i més informació. El penúltim dels Principis de la Carta de Ciutat Educadores es centra en la informació al assenyalar:

“El municipi haurà de garantir informació suficient i comprensible i incentivar els seus habitants a informar-se. Tot considerant el valor que suposa seleccionar, entendre i tractar el gran cabdal d’informació actualment disponible, la ciutat educadora facilitarà recursos a l’abast de tothom. El municipi identificarà els col·lectius que necessitin una atenció singularitzada i posarà a la seva disposició punts especialitzats d’informació, orientació i acompanyament. A més, establirà programes formatius en tecnologies de la informació i les comunicacions per a totes les edats i grups socials, amb la finalitat de combatre noves formes d’exclusió”.

No es tracta sols, idò, d’oferir informació “suficient i comprensible” d’objectius, programes i accions, que també s’ha de fer, sinó de facilitar “informació, orientació i acompanyament” per tal d’arribar a entendre i poder seleccionar els gran fluxos d’informació “desinformadora”.

Ho deia un company, si vols matar un bon llibre posa’l a la prestatgeria voltat d’altres llibres mediocres.

Avui desentrunyellar les informacions interessades i potser falses de forma intencionada pot resultar tot un repte si no es posa el filtre de la fiabilitat de les fonts.

Unlike in the past which men have the opportunity to opt for penis seanamic.com order cheap cialis enlargement surgery. Sexual health is no longer just an issue for young people; it’s an issue which can viagra canada overnight be cured through proper treatment and care. Sometimes you may get the name by Kamagra, viagra from india etc. As far as the incidence of erectile dysfunction in the men following the non-vegetarian and vegetarian diet, 100 men following vegetarian diet and 100 men following the non vegetarian diet were studied for their sexual levitra no prescription Related page life.

El “qui ho diu?” i “amb quina finalitat? Son preguntes bàsiques per analitzar qualsevol de les informacions que, cercada o no, ens arriben.

Tractar el tema de la informació des d’una perspectiva de municipi educador implicaria, també, conèixer els interessos i les necessitats dels diversos col·lectius i aquests coneixement, com ja s’ha assenyalat en altres indrets, tan sols es pot obtenir preguntant i escoltant. No s’hi valen les intuïcions, sempre ben intencionades dels polítics. Ni tan sols la les dels tècnics, interns o externs. S’ha de demanar!.

No és qüestió de promeses ni de programes, és una qüestió de voluntat i, fonamentalment, de feina.

Possibles accions de millora:
Demanar, de forma sistemàtica, els desitjos i les necessitats dels ciutadans. Després consensuar actuacions.