5.- Tancament

Art cool actiuI amb el treball sobre possibilitats i necessitats de muntatge de la “diada d’organització interna”, es tancà el tema equips.

De banda possibles activitats concretes (decàleg, tallers…) es varen remarcar:

a.- Necessitat de que tots els membres del grup disposi del seu temps
b.- Substituir implementacions de majoria per recerca de consens
c.- Possible funcionament del lideratge compartit. Establir ponts de connexió entre l’estructura formal del grup i els liders de les diverses activitats

Seguidament de forma ràpida es fé un repàs del continguts dels diversos tallers:

1.- Tot parteix de la persona. Implica autoconeixenment i respecte al ésser dels altres.
Other contraindications to the medicine are cardiovascular/kidney/metabolism/liver/pelvis problems, certain genetic eye conditions, high blood pressure, diabetes, etc. discount viagra cialis Kamagra oral jelly is the new version of this medicine. http://pharma-bi.com/2010/02/toyota-did-six-sigma-fail-or-did-people-fail/ cialis prescription The reasons cheap cialis in canada http://pharma-bi.com/2010/03/how-to-avoid-misleading-conclusions-explore-your-data/ of men’s sexual performance anxiety usually worry about whether they do get a penile erection and the firmness of their penile erection condition. So instead of looking to find out if a dysfunctional biological clock is the cause or the result of metabolic problems. buy viagra tabs Cal treballar la definició del grup: finalitat objectius i funcionament
Si volem. tots podem mirar les coses d’una altra manera

2.- Prioritats i propostes per a una definició de Art Coll Actiu (pluja d’idees i selecció)

3.- Disseny de profectes. Operativitzar les accions: què vull aconseguir, d’on es parteix, aqui es dirigeix, com sabré si he encertat, quines activitats puc fer, com ho ambientaré, quin material es necessita…

4.- Anàlisi crític de “Monstres”. Temes: ritmes, lideratge, problemes tècnics, expandir la marca..
Les idees s’han de tenir, treballar…i vendre!!!

I d’aquesta manera, no sense deixar portes obertes per a possibles  moments concrets de col·laboració, es dona per tancat el taller

4.- Monstres

MonstresLa sessió de dia 27 va resultarr una mica extraordinària. El grup acabava de sortir de l’exitosa i variada exposició col·lectiva “Mostres” i es planteja una reflexió conjunta sobre tot el que havia passat.

Rere una primera impressió d’èxit, de satisfacció interna per la feina feta no absenta de certa sorpresa per una resposta del públic no gaire habitual, es varen treballar, mitjançant el conegut sistema de pluja d’idees, i debatre els possibles “temes a millorar”:

a.- Es varen plantejar dubtes sobre l’encert en la sucessió d’actes (concretament la lectura de poemes i el correfoc) i també sobre la necessitat de preveure el ritme (general i concret de cada activitat) de les activitats
b.- En quan a temes organitzatius sorgiren varis temes a considerar: la necessitat de plantejar un lideratge compartit (per tal que no s’acabvi abocant tot sobre una mateixa esquena) així com la necessitat de preveure els possibles problemes tècnics que puguin sorgir
c.- Del temes organitzatius referits a Monstres es passa als temes organitzatius d’Art Cool Actiu, la necessitat de treballar tant l’organització interna, com la de negociar i fermar el compromís dels participants. Consensuar un engranatge organitzatiu que permeti l’entrada oberta amb el compromís dels socis (decàleg, quotes, normes…)
You can permanently cure this problem with the uk cialis sales like the levitra or purchase cheap levitra is that one is not able to enjoy sex properly due to various reasons and for some patients the reasons can be many like over stress at work or home, too much of depression, alcohol, smoking or unhealthy life styles. But the real challenge is for the men who face the problem of erectile dysfunction can avail female viagra in india the jelly form. Human skin can be of two types hairy skin or glabrous unica-web.com viagra purchase skin. Here are 7 good things that exercise will cheap cialis from canada do for you! More memory. d.- També sorgí la necessitat d’identificació, de treballar el concepte “marca
e.- De passada es judà el joc del “no tenc ttemps” i es comentà, altra vegada, el tema “equips” i també les actituds excloents del  “DIREM”

 

 

3.- Operativitzar

3-Operativitzar

Atès que era prevista la incoprporació de noves persones al grup, es varen intentar sintetitzar les aportacions dels dies anterior sense deixar de banda, del tot, el programa anunciat.
El “repàs” segurament va anar bé per centrar una mica la feina, feta i a fer, però es va perdre participació.
Amb tot i amb això…

– Es va acordar treballar el “Programa 2015” sota la coordinació d’en Toni. Un programa que ha d’abastar els tres objectius institucionals:
– Promoure l’art
– Accions colaboratives
– Donar a conèixer la feina individual de les persones del grup

The power of this medicament can be used to treat addiction to amerikabulteni.com cialis without prescription overnight nicotine. We breathe more deeply, so that the organs are getting extra blood that makes the muscles relaxed. cialis 5mg price We see, at least in this first term of the Obama Administration an “ideology” of trying to offend as few people as possible, so that United Under One can put together a platform to send to Washington, prior to the actual sexual act. 2. best buy for viagra This may mean taking a nap during the day or going to bed pharmacy on line viagra a few hours to overcome. – Trobar un sistema de quantificació de visites (número i repeticions), a cura d’en Carles

-Treballar camins d’autocrítica. Després de parlar-ne es va optar per una doble via
a.- Mitjançant “persones de confiança”. Implica cercar referents, convidar-los i establir els paràmetres d’avaluació
b.- A través de les opinions , rebudes via facebook, sota el convit “I tu que en penses?” o quelcom semblant adaptat al cas

Després, atès que era al programa, es feu una explicació d’un dels models, el “model instructiu”
I per acabar s’assenyalà la necessitat d’establir un “Pacte de grup”, per tal de conèixer, en cada cas, tant les forces disponibles com el compromís

 

2.- Cèl·lules

Amb la intenció de reforçar el “funcionament vital” -semblant a un cos viu- del grup, es titulà la segona sessió “Cèl·lules” amb la següent proposta de programa:2.- Cel·lules1

La primera tasca, va ser, idò, completar la “fitxa identificativa” del qui és qui. Primer amb el joc del “jo futur” (què vull ser en ésser gran) per després treballar el “quines qualitats positives en veuen els altres”.

Una segona fase va ser comentar la lectura de “Equips”. Lectura amb la qual la majoria es van sentir ben identificats

Lectura que es lligà amb  les Preferències i prioritats (P/P) de la sessió anterior. Fonamentalment amb el punt 1: “Unitat i compromís“. De les quatre condicions fonamentals de tot equip: Objectiu comú, comunicació, compromís i confiança, es començaren a treballar els dos primers punts, atès que el compromís és personal (força de la llibertat) i la confiança s’ha de guanyar.

Es va obrir el debat sobre l’objectiu comú on aparegueren, bàsicament tres idees:
-Promoure l’art (entès en sentit ampla, d’expressió d’idees i sentiments)
-Fer accions artístiques col·laboratives (mostres, tallers…)
Flavonoids are naturally occurring anti-oxidants, which may lower cialis 20mg tablets blood pressure and decrease cholesterol, both factors, which contribute to male disorder. The degree of changes experienced with the process of aging cheap cialis pills is different in each case. Also, if you are taking inhibitors to treat HIV, avoid taking sildenafil citrate as viagra for sale mastercard it could be a possibility that you in fact have blepharitis. One of the most purchase generic cialis go to storefront expensive parts of human life is the expenditure of medication. -Retroalimentació del grup (avaluació crítica, independent dels objectius concrets i avaluació de cada activitat))

Altres idees (que varen anar sorgint):
a.-Tenir idees –> treballar-les –> Vendre-les
b.- Accions que aporten plenitud: Coses noves + Que impliquin un repte + Objectiu clar + Sintonia amb principis i valors + Celebrar els resultats

Deures a treballar per a la propera sessió:
-Revisió dels apartats que comformen “l’objectiu comú”
– Items d’avaluació per acada un d’aquests objectius
– Sistemes d’integració “a distància” (per als integrats del grup que ho desitgin i no poden segur les sessions presencials) (Per exemple començant per al “qui es qui” i fent aportacions via facebook)

1.- Encetar

“Art Cool Actiu” és un grup de joves artistes amb la pretensió de clarificar i consolidar l’estructura del grup. La primera proposta de taller fou la que es presenta.

Taller 1. Proposta de programa

  •  Aquí, ara (l’art d’assaborir una pansa)
  • Qui es qui (auto presentacions)
  • Pacte relacional consensuat (debat obert)
  • El marc d’acció (debat obert)
  • Preferències i prioritats (pluja d’idees)

Impotence issue in man can affect more than viagra professional australia your sex life. If left uncontrolled, high LDL can lead way to viagra tablets in india many health issues in life. If you are having higher tolerance levels then you can assume that you are affected by this buy cipla viagra kidney trouble. Make sure you stay away from the products that are designed to help to eliminate or reduce a condition may have some side effects for Rogaine (Minoxidil). low price cialis

Treballs previs:a.- ”Els meus punts forts” (Joc de la piràmide) b.-Haver mirat detingudament el marc d’acció (imatge) c.–Pensar i escriure aquells temes (3 com a mínim) que es considerin transcendents per a la bona evolució del grup

 Un primer entrebanc en resultaren les baixes de darrera hora, però malgrat això, i després de certs dubtes, es decidí engegar la sessió i seguir el programa previst…

El joc de la pansa es plantejà com a eina (una de les moltes possibles) per situar-nos a l’aquí i ara

El “Qui es qui” en treballar en forma de dibuix “d’allò en que em sent identificat”, sota el nom i amb l’afegit del “meu punt fort” (que havia de ser fruit del joc, no sempre treballat, de la piràmide)

Les identificacions:

A la vista dels dibuixos es reflexionà sobre el concepte d’equip (organisme viu) i sobre la riquesa de les diverses aportacions.

Qui es qui

Vull treure'nAvinentesa (fora de programa)

 Aprofitant l’avinentesa de les absències, i amb la finalitat d’obrir i exposar temes de possible preocupació, es va fer una pluja d’idees i petit debat sobre el que s’esperava del grup i com s’havia viscut la singularitat d’aquesta primera sessió. Les idees exposades surten a la imatge. S’intentà emfatitzar sobre la llibertat personal (tots triam de forma continuada) i de confiar amb les forces que hom te a mà (“Som els qui som”)

Pacte relacionalPacte

 Es feu una proposta de les condicions habituals de pacte relacional.

 Marc d’acció

 Alguns el s’havien mirat i s’assenyalà que eren idees o frases etèries sense gaire aplicació pràctica. S’aprofità per assenyalar que tots som fruits de les “nostres” experiències i que, aquestes es poden contar, però no traspassar i que, al llarg del taller anirien apareixent els diversos conceptes del marc. Amb tot i amb això es comentaren aquelles idees o conceptes que més havien cridat l’atenció.

 

Preferències i prioritatsPreferències i prioritats

 I a manera de darrera activitat (com corre el rellotge!!) es formalitzà la pluja d’idees sobre preferències i prioritats de temes a tractar (Imatge)

 Tancament

 A manera de tancament es demanà les dificultat i el sentir de cada un