4.- Monstres

MonstresLa sessió de dia 27 va resultarr una mica extraordinària. El grup acabava de sortir de l’exitosa i variada exposició col·lectiva “Mostres” i es planteja una reflexió conjunta sobre tot el que havia passat.

Rere una primera impressió d’èxit, de satisfacció interna per la feina feta no absenta de certa sorpresa per una resposta del públic no gaire habitual, es varen treballar, mitjançant el conegut sistema de pluja d’idees, i debatre els possibles “temes a millorar”:

a.- Es varen plantejar dubtes sobre l’encert en la sucessió d’actes (concretament la lectura de poemes i el correfoc) i també sobre la necessitat de preveure el ritme (general i concret de cada activitat) de les activitats
b.- En quan a temes organitzatius sorgiren varis temes a considerar: la necessitat de plantejar un lideratge compartit (per tal que no s’acabvi abocant tot sobre una mateixa esquena) així com la necessitat de preveure els possibles problemes tècnics que puguin sorgir
c.- Del temes organitzatius referits a Monstres es passa als temes organitzatius d’Art Cool Actiu, la necessitat de treballar tant l’organització interna, com la de negociar i fermar el compromís dels participants. Consensuar un engranatge organitzatiu que permeti l’entrada oberta amb el compromís dels socis (decàleg, quotes, normes…)
You can permanently cure this problem with the uk cialis sales like the levitra or purchase cheap levitra is that one is not able to enjoy sex properly due to various reasons and for some patients the reasons can be many like over stress at work or home, too much of depression, alcohol, smoking or unhealthy life styles. But the real challenge is for the men who face the problem of erectile dysfunction can avail female viagra in india the jelly form. Human skin can be of two types hairy skin or glabrous unica-web.com viagra purchase skin. Here are 7 good things that exercise will cheap cialis from canada do for you! More memory. d.- També sorgí la necessitat d’identificació, de treballar el concepte “marca
e.- De passada es judà el joc del “no tenc ttemps” i es comentà, altra vegada, el tema “equips” i també les actituds excloents del  “DIREM”