31- Cost

He de confessar que la primera vegada que vaig sentir el contundent “tot te un cost!”, en vaig fer una interpretació estrictament econòmica. Qui repetia la frase a manera de mantra era el professor Jaume Oliver, en un d’aquells cursos aleshores anomenats de tercer cicle que, si no presentaves tesi doctoral no servien per a res, vull dir que no tenien cap valor acadèmic.
La seva mirada era holística, el seu “tot te un cost!” es podia referir a aspectes econòmics, però també emocionals o de despesa de tems o d’il·lusions. Certament, cada un dels pensaments convertits en acció ens aporta certa comptabilitat d’entrades i sortides. Es fa amb una determinada finalitat i te un determinat cost.

Si miram l’etimològic cost, el que cal pagar per tal d’obtenir alguna cosa, ve de costar, i aquest del llatí constare: arribar a un acord, ser consistent, correspondre, quadrar.
El nostre DCVB es mostra més assequible; cost és allò que costa una cosa; preu, valor.

El concepte resulta així diàfan, és el que s’ha de pagar!. I sempre s’ha de pagar!. No sempre, però, se’n té consciència, ni acostumam a ponderar o sospesar el cost de les nostres decisions.

Sense anar més lluny, i a tall d’exemple, si un dia es decideixes escriure a la revista local, sigui en paper o digital, un comentari determinat sobre qualsevol tema, primer s’han d’ordenar idees tot cercant informacions, després aquestes notes s”han de redactar i corregir, potser cercar alguna imatge que pugui acompanyar el text i després publicar-ho. Amb un possible i utòpic guany de ser present o d’incidir sobre la comunitat… o altres interessos hi ha, també, un cost suposat i lògic de temps que l’autor ja intueix quan hi ha la primera decisió.
Una vegada publicat, si hi ha sort, es poden comptabilitzar certes entrades o nombre de visites a l’article, algun comentari i en tot cas la pròpia satisfacció puix era que que s’havia decidit fer.
It has a proven track record of treating more than 30 million men suffering from ED. levitra vs viagra takes nearly 30 minutes to reach its maximum affect. Sexual viagra pfizer 25mg arousal is necessary to achieve an erection. One of the main reasons for impotency becoming such a major concern for men are psychological problems such as anxiety and stress. http://raindogscine.com/?attachment_id=131 cialis prices Sufficient blood-volume gets the organ normal and makes it able to become erect. cialis 40 mg check out for info Però de banda el temps també s’han de considerar altres sortides, com per exemple el cost ambiental (paper, energia…) i altres costos no sempre controlats, l’escrit pot no haver agradat a alguna persona -és impossible sempre agradar a tothom- i això pot provocar reaccions inesperades o determinades fòbies ocultes.

Un altre exemple, suposem que l’empresa on treballes se t’ofereix un ascens que implica un increment de sou o un determinat posicionament social e el sí de l’empresa, sigui pública o privada. Segurament rere els avantatges que mostri el venedor o qui fa l’oferta s’hi amagarà un determinat cost, de temps, de responsabilitat, de coneixement…

I així podríem anar passant exemples, referits a totes i cada una de les nostres decisions: socials, laborals, relacionals, de parella… i veuríem que sempre, sempre, si primmiram, es pot establir una certa comptabilitat d’entrades i sortides.
I reflexionant sobre el tema laboral, apareix aquella sentència organitzativa de Rogovsky que a més d’adherir-se al “tot té un cost” hi afegia: qui paga  és qui mana, referit a dependències i fílies.

Per això resulta fonamental fer-se algunes preguntes senzilles: D’una banda, què m’aporta?, què vull conservar?. I d’altra banda: quin cost, a nivell personal, n’estic disposat a pagar?, atès que vivim en un mon limitat, quin missatge dona l’exemple? o, quin és el cost global?.

Imatge de Google. El pensador de Rodin