12 Entorn amable

El 8è Principi de la Carta de Ciutats Educadores orienta la mirada vers l’urbanisme. Urbanisme considerat com a element educador (o deseducador) fonamental, és situa en la línia d’altres aspectes ja comentats amb anterioritat: actuacions contra la segregació, treballar l’accessibilitat i serveis… amb la finalitat de garantir “un entorn amable i respectuós”.

Un dels reptes, en el cas volgut i nostre, de municipi educador, sens dubte seria definir, de manera operativa, aquest concepte que mostra la finalitat:a fenalitat: entorn amable i respectuós

Diu el Principi (les negretes són nostres):
In simple words erectile dysfunction means when not enough amount of blood is been reached or filled in cheap cialis the penis while his erection period. Energy drinks with caffeine are obviously good for short term pleasure but can hamper in a levitra cost of sales long run. Immature Ejaculation The person suffering from the disease has buying viagra from canada certain problems in ejaculation. You can monitor your 100mg tablets of viagra blood pressure by 2-8 mm Hg. “La transformació i el creixement d’una ciutat hauran d’estar presidits per l’harmonia entre les noves necessitats i la perpetuació de construccions i símbols que constitueixen referents clars del seu passat i de la seva existència. La planificació urbana haurà de tenir en compte el gran impacte de l’entorn urbà en el desenvolupament de tots els individus, en la integració de les seves aspiracions personals i socials i haurà d’actuar contra la segregació de generacions i de persones de diferents cultures, les quals poden aprendre molt les unes de les altres. L’ordenació de l’espai físic urbà atendrà les necessitats d’accessibilitat, trobada, relació, joc i esbarjo i un major apropament a la natura. La ciutat educadora atorgarà una cura especial a les necessitats de les persones amb dependència, en la planificació urbanística i d’equipaments i serveis, amb la finalitat de garantir-los un entorn amable i respectuós amb les limitacions que puguin presentar, sense que hagin de renunciar a la màxima autonomia possible”.

Possibles possibilitats de millora:
Per reconegut desconeixement no és dona l’atreviment de plantejar aspectes concrets, descomptant aquell que s’encetà a en la ja llunyana Agenda21: debat obert sobre el “com”, el “què” i el “per a què”, hauria de ser el municipi l’any 2040. (Es considera que 20 anys és marge suficients de perspectiva)