42 Estadística

Segons el DCVB, estadística és la “Ciència que s’ocupa de replegar, comptar i classificar metòdicament els fets”, o també, “Recompte metòdic de fets”.
L’etimològic assenyala que és l’economista alemany Achenwall (1719-1772) qui creà el mot basant-se en la llatina statisticus, relatiu a l’estat (de les coses)

El motiu de la recreació del mot no és altra que la seva reconsideració, atès l’ús incorrecte i tergiversat que adesiara se’n fa.

Ben mirat, en tota decisió, es fa imprescindible un recompte dels fets que serveixes de base a les opinions. I tota gestió s’hauria de planificar sobre el consens d’un aplec de fets o opinions, comptats i classificats.
La qüestió es situa en el “com” es compten i s’expliquen els fets.
Massa vegades de forma interessada i tendenciosa.

Hi pensava l’altre dia quan es comparaven els infectats de coronavirus entre Alemanya i Espanya. En aquell moment Alemanya comptava amb detectors rapits i aquí no. Es cometia, idò, l’errada, també generalitzada, de comparar a conveniència dades desiguals.

Unes mateixes xifres es poden enfocar, interpretar i mostrar (vendre) de múltiples formes.
The most common cause of this sexual problem is one of the most frustrating and embarrassing problems that a man has cialis uk Get More Information to face, but it is treatable. In many man the cause of moderate condition can be prolonged erection female generic viagra termed as Priapism or can have fast paced hear beats. cheapest viagra in australia Kamagra tablets and other forms contain some vital ingredients that are clinically proven to enhance the blood circulation and relax the penile tissues. Pulmonary Arterial Hypertension is a medical condition wherein the pressure of blood increases cialis tadalafil in the pulmonary artery rises much higher than the normal levels. Potser per això, per la manipulació de les dades estadístiques segons conveniències, aquesta ciència disposa de mala fama.
Don Melción, un vell i assenyat professor de magisteri assenyalava, amb la intenció d’ensenyar-nos a desconfiar i a relativitzar les estadístiques oficials relatives a l’escola, “primero la mentira, en segundo lugar el embuste i después la estadística” .

La ciència estadística no sols no en te cap culpa de les manipulacions interessades sinó que és un suport indispensable i fonamental a l’hora de prendre decisions en l’àmbit social.
¿Com es poden dissenyar estratègies socials, culturals o polítiques si se’n desconeix la opinió de les persones receptores?

La recreació del mot, però també té un altre objectiu. No volia tancar les recreacions sense esmentar, encara que fos molt de passada, dos conceptes estadístics concrets, amb base científica:

-Un referit a l’esperança de vida (James Vaupel a Redes) que motivat per la millora del nivell de vida i la medicina, augmenta 2,5 anys cada dècada fins al punt d’afirmar que “la majoria dels infants nascuts després del 2000 seran centenaris”. Factor, aquest de l’esperança de vida, que convida a l’optimisme, en termes generals i malgrat tot, vivim més i millor.

-Un altre referit al número 150 que és el número de relacions properes que podem tenir (Robin Dunbar a Redes). Segurament podem tenir molts més “amics” a la xarxa, però sols ho seran de nom. En definitiva el nostre àmbit relacional és limitat.
Alerta!, cosa ben diferent seria la incidència social de les xarxes, la transcendència i seguidors dels/les “influencers” o el que Harari en un recent article anomena “monitoreig biomètric”; certament, com assenyala l’autor, la tecnologia, i més concretament la tecnologia de vigilància es desenvolupa a velocitat vertiginosa. Però això son figues d’altre paner.