10 Obertura i transparència.

Continuant amb la senzilla tasca de seguir la pista de les orientacions assenyalades a la Carta de Ciutats Educadores per poder apropar-nos a la utopia del municipi educador, l’enfoc es dirigeix al 6è dels Principis, al qual tan sols s’hi han afegit les negretes:

“Amb la finalitat de realitzar una actuació adient, les persones responsables de la política municipal d’una ciutat hauran de tenir informació precisa sobre la situació i les necessitats dels seus habitants. En aquest sentit duran a terme estudis que mantindran actualitzats i faran públics i establiran canals permanents oberts a individus i col·lectius que permetin formular propostes concretes i de política general. Tanmateix el municipi, en el procés de presa de decisions en qualsevol dels àmbits de la seva responsabilitat, tindrà present l’impacte educatiu i formatiu d’aquestes decisions.”

En definitiva, es tracta primer d’indagar i conèixer les necessitats. Implica no sols comanar informes a persones expertes sobre el tema (sembla que això es fa adesiara) sinó d’avaluar-ne la seva aplicació des de la perspectiva de l’interès general de forma transparent, mostrant i divulgant aquests informes.

It takes good skills and experience of students and give further focus or emphasis to classroom overnight cialis tadalafil techniques and instructional technologies. The cheap Kamagra cute-n-tiny.com viagra on line has become the first preference among several alternatives for ED treatments. This method of incentives viagra no prescription india find out for source seems to have become especially popular within the past couple of years. But in order to avail all these beneficial rectifications in the body viagra lowest price see these guys sickness.

De banda els conceptes de coneixement i transparència s’hi afegeixen dos conceptes que em semblen capitals: canals oberts a individus i col·lectius que implica, fonamentalment les actituds d’escolta i recepció. I també la consideració de l’impacte educatiu en cada una de les decisions que es prenguin en el municipi. Implica la capacitat i voluntat d’agafar distància per poder respondre a la clàssica pregunta: què en podran aprendre els infants?

Possibles possibilitats de millora:
Increment de la indagació i divulgació dels informes derivats. També treballar la transparència i, fonamentalment, pensar en la vessant didàctica de totes les decisions.