17-Comunicar

Comunicar, del llatí communicare, segons l’etimològic significa compartir informació, impartir, difondre. I aquest communicare, a la vegada vé de communis que significa comú, mutu, participat entre varis.
En línia semblant es situa el nostre DCVB: Comunicar. transmetre (una cosa), fer que altri en participi, fer-la comuna (al qui la rep i al qui la transmet). I encara més: entrar en relació d’idees, d’interessos, etc., amb algú; parlar.

En definitiva la comunicació no potser mai unidireccional. Implica emissor, missatge, canal i receptor, però també intercanvi de papers. El receptor ha de poder fer devolució de la part del missatge que ha entès, el que implica recepció i escolta per part de l’emissor. Altrament no es donaria ni el “compartir”, ni “participació” i encara manco “entrar en relació d’idees”.
La comunicació entesa en sentit obert en l’exercici alternatiu de donar i rebre resulta clau en tota organització. I encara més si es tracta de la cosa pública.
Basta posar la veu “comunicació” en l’àrea de recerca de qualsevol enciclopèdia o també en qualsevol portal de venda de llibres per veure la transcendència de l’acte conscient de comunicar. I tot amb independència de la conversa humana com a element transcendent i formatiu de tota persona al llarg de tota la vida.

Una altra prova fefaent de la transcendència de a comunicació deriva de l’existència de departaments específics a institucions i empreses en la doble deriva de comunicació interna -camí per malbaratar la permanent rumorologia- i externa que ofereix els missatges i valors que es volen transmetre.
Ara i aquí, resulta tant contundent el continu bombardeig comunicatiu que s’imposa una acurada selecció de les fonts més adients.
Some males lose erection while in lovemaking with their icks.org price of viagra pills females. After widening the vessel with angioplasty, your vascular surgeon prices cialis http://www.icks.org/html/03_conference.php?seq=20 sometimes inserts a stent depending upon the stage and cancer type, Envita has a variety of treatments and the guarantee of a patient getting completely cured. This can lead to a shocking affect into the little finger and ring generic viagra pills finger, if the nerve is irritated. Always take proper guidance from the doctor for the medicine and thus the medicine will be available icks.org levitra price to the public.
Per no dispersar l’atenció, i a manera de síntesi, voldria fer menció a alguns dels axiomes de Watzlawich, un dels principals autors de la Teoria de la comunicació humana:
-Es impossible no comunicar-se. Tot comportament és una forma de comunicació.
-Tota comunicació té un nivell de contingut i un nivell de relació de tal manera que el darrer classifica el primer. Tota comunicació té, idò, de banda el significat de les paraules més informació sobre el qui parla vol ser entès i que l’entenguin.
-La comunicació humana implica dues modalitat: la digital -el que és diu- i l’analògica -com és diu-.

 

Imatge: Fira. (Oferir imatges sense establir debat és comunicació unidireccional)