1 Oportunitats

El primer dels Principis de la Carta de Ciutats Educadores parla de que “Tots els habitants tendran dret de gaudir, en condicions de llibertat i d’igualtat, dels mitjans i oportunitats de formació, entreteniment i desenvolupament personal que la pròpia ciutat ofereix”. Parla de mitjans i oportunitats que el municipi ofereix.

I aquí sorgeix un primer dubte, quines oportunitats ha d’oferir el municipi?. Les que trobi adients el regidor corresponent?, les que pugui oferir el Consell?, les que ofereixi una persona interessada?…
Segurament estaria bé el disseny d’un programa consensuat amb entitats i grups. Un programa on s’especifiqués el per a què, el què, el com i el quan.

Però, segurament, encara resultaria més encertat un consens entre els tècnics en desenvolupament, que disposen de coneixement de les tendències i possibilitats i els receptors d’aquesta formació, és a dir els ciutadans, els qui tenen necessitat o desig de rebre-la, els afectats de llibertat i d’igualtat.
Per conèixer tendències resulta fàcil, la UIB, més enllà del seu programa UOM, és oberta a convenis diversos.
Més problemàtic, i alhora imprescindible, resulta conèixer els interessos dels ciutadans. Per saber els seus desitjos, les seves necessitats, s’ha d’escoltar, i algú els ho ha de demanar.

I resulta curiós. després d’analitzar diversos organigrames d’ajuntaments de l’entorn, en cap hi he sabut trobar el departament de consulta o el departament de recerca d’informació. ¿Com pot conèixer, idò, el municipi (els tècnics municipals) els interessos formatius dels seus ciutadans?
If you could try here on line viagra you cannot gather any idea on what penis enlargement product will be the best medicine for the people facing erectile dysfunction. However, moderate drinking does not harm the sexual performance pharmacy cialis in serious way. So, order cheap levitra is not a brand name of a drug otherwise known by its generic name of Sildenafil citrate. You can take some steps to avoid these mishaps you viagra free are always advised to follow the doctor’s guidance. No sé si el plantejament es gaire raonable ni pedagògic, ¿es planifica formació per als ciutadans des de la intuïció i d’esquena, o amb desconeixement, de les necessitat i interessos dels ciutadans?.

Resultaria massa tradicional i de vella escola, com aquella que hi havia en temps de la dictadura que pretenia ensenyar continguts sense tenir en consideració els interessos dels infants.

Possibles accions de millora en podrien ser:

– Dotar de recursos (econòmics i persones) el departament de desenvolupament per tal de “vendre” les propostes formatives que pugui oferir el municipi
– Creació d’un departament o secció amb la tasca exclusiva de recerca d’informació sobre necessitats i interessos dels ciutadans (Departament que, sens dubte, podria resultar útil per al sondeig d’opinions diverses).

Imatge de Google: Enquesta