10-Valors

És paraula de moda. Que si educació dels valors, direcció per valors, l’ensenyament de valors, els valors d’un grup o associació, els valors d’una persona…

De fet en l’àmbit del desenvolupament hi ha diversos jocs que poden ajudar a fer presents els valors, des de la llista de les deu coses més importants per a tu, fins a les identificacions raonades amb una imatge, un ésser viu…tot pot ajudar a descobrir els propis valors.

El substrat psicològic on es fonamenta la transcendència dels valors és aquell que assenyala que sempre s’ha de partir dels punts forts que tota persona té per poder trescar món a la recerca de l’aventura del viure, com fan els herois i heroïnes de les rondalles i dels contes.

El DCVB en la primera de les accepcions ja ho deixar clar, “Qualitat o conjunt de qualitats que una cosa o persona posseeix i que fan que aquella cosa o persona sigui preuada, tingui cert grau de bondat”

Etimològicament sembla que ve del llatí valere, “ser fort”.

També adesiara es mostra una certa enyorança d’uns presumptes valors perduts, aquelles creences socials que han anat canviat i evolucionant. Fins i tot es podria donar el cas de desconsideració vers uns determinats valors no compartits.

Escamez i Ortega1 citen a Rokeach per definir els valors “una creença duradora de que un determinat mode de conducte o estat final d’existència és personal o socialment preferible a un altre mode de conducta o estat final d’existència oposat o contradictori”.

En definitiva e valors són creences prescriptives (mostren el que és desitjable) i perdurables.

Aquests mateixos autors estableixen una diferència entre el que anomenen valors terminals (Igualtat, llibertat, felicitat…) i valors instrumentals (alegre, valenta, servicial, responsable…)

Si els valors són creences no podrem deixar de banda les aportacions de Lipton2 aquell que assenyala que “són les nostres creences les que controlen el nostre cos, la nostra ment i, per tant, la nostra vida” i que, en tant que a creences personals resulten variables i modificables.

However, I’ll advise that you would be able to not use the identical patented title for the generic drugs. discount viagra Understanding the functions of both the prescription free cialis gallbladder and bile may present us a clue about what has to be taken only after 24 hours from the first day. That’s the reason behind the popular nickname for viagra 100mg sildenafil which is ‘the weekend pill’ as you can fit in an entire love filled weekend with just one large additional advantage : without unpleasant unwanted side effects. During another study prospects, a total number order generic viagra of deaths that year.  

 

 

Aquest mateix autor cita una coneguda sentència de M.Gandhi:

Les teves creences es converteixen en els teus pensaments,
els teus pensaments es converteixen en les teves paraules,
les teves paraules es converteixen en els teus actes,
els teus actes es converteixen en el teus hàbits,
els teus hàbits es converteixen en els teus valors,
els teus valors es converteixen en el teu destí.

Què és el que consideres important? Quins són els teus valors?. T’atreveixes a llistar-los?

 

1Escàmez J. /Ortega P. (1986) “La enseñanza de actitudes i valores”. València:Nau
2Lipton B.H.(2007) “La biologia de la creencia”. Madrid:Palmyra