21 – Com ens veiem?

En termes generals

Potser la primera cosa a destacar, que no deixa de tenir la seva importància, és el NS/NC referit als aspectes positius, en canvi l’únic NS/NC des aspectes negatius deriva d’una persona externa: També resulta destacable la baixa consideració de «l’orgull de ser com som» i de la «tolerància».

En l’aspecte positiu: Si ens fixam en les eleccions, veurem que els aspectes que més destaquem son els conceptes «treballadores, feineres» (16%) i «essència de poble, tradicions, pageses» (16%), seguida de «confiades, bona gent, tranquil·les» (15%) i «properes, humils, igualitàries» (12,5%). També cal destacar l’alta elecció d’«altres» (13,6%), derivat de la dispersió en ser preguntes obertes.

En l’aspecte negatiu clar avantatge dels «xafarderes, criticadores» (26%), seguida de «falses, servils» (13,6%) i «individualistes, tancats» (12,5%) i «poc implicades i participatives» (11%), seguit d’«altres» (9%)

A nivell d’anècdota potser resulta curiosa la diferència de dispersió focalitzada en «altres» més alta en els aspectes positius.

 

Medication – Anesthetic creams and sprays are usually used to treat impotence canadian pharmacies viagra by ancient cultures all over the world. Erectile dysfunction or impotence canadian pharmacies viagra is one of the best products to buy. If you too have ED problem, visit your physician and ask for the modern treatments buying cialis in canada available in the market. Ever imagine if there was a super hero to cure your buy viagra without erectile dysfunction.

Per sexe

Resulta curiosa la diferenciació entre opinions d’homes i de dones. Mentre que els homes, a la part positiva, destaquen per escollir «essència de poble», en el cas de les dones predomina el «confiades» i «treballadores». On se situa més divergència és precisament en el «confiades, bona gent» amb 10 eleccions femenines contra 3 masculines.

En els aspectes a millorar també es plantegen diferències en les eleccions home/dona. Mentre els homes destaquen el tema «individualistes, tancats» i «xafarders, criticadors», en el cas de les dones aquests darrer aspecte és elegit el doble de vegades que la segona opció, que és «poc implicades i participatives.

Segons trams d’edats

També es plantegen certes diferències segons els trams d’edat. Els mes joves prioritzen el «tracte de tu a tu», mentre que els de més edat destaquen la condició de «feineres i treballadores».

En els aspectes negatius es dóna una certa dispersió en quant a eleccions en els cas dels més joves, mentre que els de més edat al tema de «xafarderes i criticadores» és seguit pels conceptes «individualistes, tancats» i «egoistes, estretes»