1.- Avui. Pilars bàsics

Taller 1El primer taller es va desenvolupar segons el programa previst.
Una vegada explicada la finalitat i dissenyar el pacte bàsic de relació es començà a treballar el “Qui es qui”.
La forma escollida va ser dibuixar, l’animal, planta o cosa, amb la qual et sents identificat i explicar el per què.
Després es conta el conte “Matances a Bonaire“. De banda el comentari personal de cada un, amb la síntesi de cada part del conte o aportació (vegeu referències del final) es determinà el març de referència i acció.

Una vegada explicat el funcionament de “la roda de…” , i per determinar “el meu prisma· del programa es suggeri complementar-la amb les vuit fortaleses personals (aspecte treballat de forma prèvia). Es deixà la porta oberta al joc tant amb els desitjos com les consultes amb les persones de valor

IGNOU B.Ed is order cialis Read Full Report the preferred course by the many advancement. Herbalists all over the world laud the adoptogenic properties of Tinospora Cardifolia. (Adoptogenic herbs levitra samples boost body resistance; reduce stress, anxiety and fatigue). Otherwise, the other brand of best buy cialis http://frankkrauseautomotive.com/?buy=1771 the medicine will catch the market and will dominate all. It is not a process of buy viagra online occurring erection only once. Per acabar s’avaluà la sessió i es concretaren els “deures del mes”.Després, ja a la vila, tastarem els bunyols de na Caterina

 Suggeriment d’activitats a desenvolupar al llarg del mes:
a.- Rellegir el conte “Matances a Bonaire”
b.- Aprofundir en el tema “roda de potencialitats personals” (pensar el desig de futur, consultar amb persones de valor…)
c.- Reflexionar i fer llista de les vuit variables que poden configurar el “bon educador”