0 Recreació de refranys

Anem a engegar una nova secció, la recreació de refranys (RR).

Es planteja com un joc lúdic on, a manera finalitat, s’intentarà lligar el saber tradicional que conformen dites i refranys, amb conegudes noves aportacions de la ciència.

La idea arrela en tres llivanyes,. Una es la proposta d’una de les lectores de “mots perduts” que va suggerir fer-ne una extensió a les dites i refranys.

L’altre s’estira pel treball “Torrent i aprenentatges”1 atès que aportà un interessant coneixement ancestral relatiu al respecte que s’ha de tenir a l’aigua. Un respecte potser perdut en aquestes darreres dècades de bonança i especulació.

I la que arrela més fons segueix unes paraules que Biel Majoral, tot referint-se a les cites substantives de l’aportació “Design Manifesto for Jerusalem” de Guillem Ferrer, digué a la cloenda de la presentació en el pati de Son Fortesa: “a vegades anam a cercar lluny, molt lluny, el que tenim a l’abast”.

L‘objectiu seria idò, posar en valor part d’aquells refranys o dites populars i refrescar-ne l’ús.

Abast: La proposta, òbviament, resultarà limitada, molt limitada, (Barbara Sagrera en el seu Corpus de Fraseologia aporta més de 14.500 entrades i 5.600 les locucions i frases que Antoni Llull en va extreure de les Rondaies Mallorquines) i solament referida a aquells més usuals.

M’agradaria afegir-hi la cua “i a les que, segons el meu parer, hi pugui trobar un vessant didàctic”, però certament, en un o altre sentit, totes les frases van amarades de missatge; és una manera tradicional de transmetre missatges, de posar límits, d’orientar comportaments!.

Procés: Presentar una dita, amb el sentit que li dona el DCVB amb petits comentaris derivats de les darreres lectures.

Fonts destacades:

Alcover-Moll (1983). Diccionari Català-Valencià-Balear. Palma.Ed.Moll

Llull, A.(2008). Diccionari d’expressions lingüístiques recollides de les Rondaies Mallorquines d’En Jordi des Racó. Palma.Ed. Moll

Sagrera, B. (2019). Corpus de fraseologia de les Illes Balears. Classificacióp, descripció i contextualització. Manacor: Món de llibres

https://refranys.wordpress.com/

I també les idees relacionades a les diverses entrades de lecturesreferides. Blogspot.com.

1Varis (2019). “Sa torrentada. Sant Llorenç des Cardassar. 9 d’otubre de 2018”: Sant Llorenç. Ajuntament i Associació cultural Flor de Card

But the effective mechanism of this drug has been cialis get viagra found to promote adrenal function, a typical complication in today’s overstressed culture. You should also take some practice driving tests on the internet. levitra generika It acts as an anti inflammatory and reduces pain. cost cialis viagra tadalafil 5mg A selected flavour and a hard erection involves maintenance of hardness or stiffness in the upper body Side effects similar to stern abdominal soreness, diarrhea, rectal bleeding, unrelenting fever, vomiting and nausea, distorted hallucination or vision conflict, sensitive to reactions, and hearing troubles call for instantaneous medicinal concentration.