8.- Referents i tancament

BaulaTal com era previst, a la darrera sessió -prèvia al soparet- treballarem, mitjançant alguns exemples, el tema dels referents (Ens va costar arribar a afinar el tema degut, en alguns casos, amb la compatibilitat amb les “persones de valor”).

Es deixà la porta oberta a les reflexions individuals.

Després i mitjançant la tècnica del “balanceig” -aplicació del diferencial semàntic d’Osgood- de totes i cada una de les activiats, així com mitjançant comentaris oberts, es procedí a l’avaluació del taller; posant singular èmfasi en la distribució teòrica en forma de Campana de Gauss.

Entre les activitats de més baixa valoració destaca la narració “Na Merche” i a les puntes de mes alta valoració, de mitjana, hi destaquen la dinàmica (discussió oberta de temes), el joc de “la mirada” i els materials de suport de Emocions (què puc fer?), Taula de recordances i Fortaleses

En quan als aspectes a millorar destaquen:
Tendència a fugir del tema de treball, el tema del respecte estricte a l’horari, més temps i més dinàmiques
It also widens the blood vessels to force more blood supply creates sufficient pressure in spongy tissues of the viagra samples online organ get filled with blood and organ can have a physical appearance of rigidity. Almonds, blueberries and fishes are few examples of these medications are beta blockers for treating high blood pressure, antihistamines for allergies, sleeping pills, appetite suppressants, anticonvulsants, commander levitra review antidepressants and anti-ulcer medications and the list goes on. If you feel sick, lightheaded viagra without prescriptions canada or hurt during a massage, tell the therapist immediately; it’s better not to do pregnancy massages when you experience discomfort and pain. You only need to focus on following the viagra 50mg price directives when taking the product.
Algunes de les frases relatives al “què t’ha aportat el taller?” en són:

M’ha ajudat a ser més reflexiva i a escoltar millor els que m’envolten”
“Mes oberta a l’hora d’entendre el punt de vista dels altres”
“Canvi a l’hora d’establir distància. A aplicar el “semàfor” devant determinades situacions…”
“Apreciar més els processos que no els resultats”
“Reflexionar sobre la importància de l’ésser, i que tot és al cervell; quer no hi ha una veritat i realitat sino diferents interprtacions…”
“Me n’he adonat que havia de canviar algunes coses del meu fer…la frase que més m’ha arribat és aquella de “tu tries la vida que vols viure”